ĒTIKAS KOMISIJA

Ētikas komisija vadītāja – Anete Zahare
Ētikas komisijas locekle – Lolita Kalniņa – Havraneka
Ētikas komisijas locekle – Agnese Kalniņa
Ētikas komisijas locekle – Dace Augstkalne

Kontakti: anete.zahare@gmail.com

LSMA Ētikas komisija izveidota pamatojoties uz LR Ārstniecības likuma 13. un 14. pantu.
Ētikas komisija sniedz atzinumu par LSMA biedru plānoto zinātnisko un praktiski medicīnisko pētījumu norises atbilstību profesionālās, medicīnas ētikas un metodikas pielietošanas normatīvajos aktos LR. Pētījumos jāievēro starptautiski akceptēti deontoloģijas principi, cilvēka brīvprātīgā dalība pētījumā, pētījumā iegūto datu konfidencialitāte un to anonīmu izmantošanu tikai dotā pētījuma ietvaros, autortiesības, respektējot intelektuālo īpašumu un nepieļaujot plaģiātu un cienot citu personu darba rezultātus.
Ētikas komisija izskata LSMA biedru savstarpējos, ar citu ārstniecības personu vai iestādes administrāciju, radušos profesionālos vai deontoloģiskos strīdus un ētiskos konfliktus, ja domstarpību iemesls ir nekorekta rīcība, kuras dēļ otram ārstam celta neslava vai nepamatoti cietis medicīniskās iestādes vai ārsta profesionālais prestižs, kā arī pacientu sūdzības par LSMA biedra ētikas pārkāpumiem.
Par Ētikas komisijas pieņemto lēmumu iesniedzējs tiek informēts rakstveidā 2 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ētikas komisijas lēmumi tiek nosūtīti LSMA valdei un citai iesaistītās ārstniecības pārstāvētai profesionālai asociācijai vai iestādes administrācijai, kurā strādā attiecīgā ārstniecības persona.

Iesniegums LSMA Ētikas komisijai par pētījumu
Iesniegums LSMA Ētikas komisijai par strīdu
Pētnieka CV